PRIVAATSUSEESKIRJAD

Üldinformatsioon

RD Direct Estonia OÜ (edaspidi  meie või vastutav töötleja) kirjeldab käesolevates privaatseeskirjades isikuandmete töötlemise tingimusi. Privaatsuseeskirjad kohalduvad teile, kui tellite vastutavalt töötlejalt kaupu, tellite meie uudiskirja või kui külastate vastutava töötleja kodulehte.

Vastutava töötleja andmed:

RD Direct Estonia OÜ (registrikood 12898354)

Aadress: Sõpruse pst 145, 13425 Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik

Telefon: +372 62 259 09

E-post: info@homeclub.ee

On väga tähtis, et loeksite privaatsuseeskirjad tähelepanelikult läbi, sest iga kord, kui tellite meie pakutavaid kaupu, meie uudiskirja või külastate meile kuuluvaid veebilehti, kinnitate, et olete käesolevate privaatsuseeskirjadega tutvunud. Kui te ei nõustu, et me teie isikuandmeid privaatsuseeskirjades kirjeldatud viisil töötleme, palume mitte külastada meie veebilehti ja mitte tellida meie kaupu ega uudiskirja.

Kinnitame, et töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi õigusaktidega. Samuti järgime asjakohaste järelevalveasutuste juhiseid. Kohaldame kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid selleks, et meie kogutud andmed oleksid kaitstud nende kaotamise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Meie töötajate suhtes kehtib kohustus hoida tööülesannete täitmise käigus saadud informatsiooni (sh veebilehe külastajate ja klientide isikuandmeid) konfidentsiaalsena.

Kui olete alaealine, võite meile oma isikuandmeid edastada üksnes, kui olete vanuses 7-18 ning esitate koos oma isikuandmetega meile ka oma seadusliku esindaja nõusoleku.  

Privaatsuseeskirjades kasutatavaid mõisteid tuleb tõlgendada nii nagu need on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta).

Millist informatsiooni me kogume? Kuidas teie informatsiooni kasutame?

 1. Kogume teie esitatud informatsiooni otse teilt

Meie koduleht pakub informatsiooni esitamise võimalust otse meile, samuti võite esitada informatsiooni meile telefoni teel. Näiteks soovides tellida kaupa ja / või tellida uudiskirja, palume teil esitada teatud informatsiooni enda kohta.

Andmete töötlemise eesmärkIsikuandmedSäilitamise tähtaeg (selle tähtaja saabumisel kustutatakse andmed taastamist mittevõimaldaval viisil)Töötlemise alus
Elektrooniline / telemüük – lepingute täitmine ja võimalike vaidluste lahendamineNimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kättetoimetamise aadress, telefonivestluste salvestised, isikukood (kui kauba eest soovitakse maksta osamaksetega)5 aastat alates lepingu täielikust täitmisestLepingu täitmine, meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi
OtseturundusNimi, perekonnanimi, e-posti aadress5 aastat alates andmesubjekti viimasest nõusolekustNõusolek

Kogutud andmeid võime kasutada muul eesmärgil, kui olete selleks andnud nõusoleku või kui töötleme isikuandmeid oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Säilitame andmeid sel eesmärgil seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks need kogusime.

Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega kehti tagasiulatuvalt.

Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles teie huvid, põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Teil on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväide, millisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel või kui töötleme isikuandmeid õigusnõuete koostamise, esitamise või meie vastu esitatud nõuete eest kaitsmise eesmärgil.

 • Kogume informatsiooni, kui kasutate meie kodulehte

Lisaks teie esitatud informatsioonile kogume informatsiooni selle kohta, kuidas meie kodulehte kasutate. Näiteks, võime koguda allpool näidatud informatsiooni.

 • Seadme informatsioon (st IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja seadme andmed, mida kasutate);
 • Sisselogimise informatsioon (st teie sessiooni aeg ja kestus, päringute terminid, mida sisestate meie kodulehtedel ja mistahes küpsistes säilitatav informatsioon, mille laadisime teie seadmesse);
 • Asukoha informatsioon (st seadme GPS asukoht või informatsioon lähimate WiFi pääsupunktide ning mobiilimastide kohta, mis võidakse meile üle anda, kui kasutate meie veebilehe sisu).

Rohkem informatsiooni küpsiste kasutamise kohta on toodud allpool.

 • Kogume informatsioon kolmandate osapoolte allikatest

Võime saada informatsiooni teie kohta avalikest allikatest (ulatuses, milles see on kohalduvate õigusaktide järgi lubatud) ja seostada muu informatsiooniga, mille saame teilt või teie kohta. Näiteks kogume infot teie krediidivõimekuse kohta Creditinfo või muust sarnasest krediidivõimekuse või maksehäirete andmebaasist ja aadressi puudutavaid andmeid Eesti Posti kodulehelt.

Andmete töötlemise eesmärkIsikuandmedSäilitamise tähtaeg (selle tähtaja saabumisel kustutatakse andmed taastamist mittevõimaldaval viisil)Töötlemise alus
Kaubatellimuse ladus täitmineAadressi puudutav teave30 päevaLepingu täitmine
Krediidivõimekuse kontrollimineTeave võimalike maksehäirete kohta, kui soovite tasuda kauba eest järelmaksuga30 päevaÕigustatud huvi maandada riske

Võime töödelda avalikest allikatest saadud andmeid ka muul eesmärgil, kui olete andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku alusel töötlemise puhul on teil õigus mistahes ajal nõusolek tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega kehti tagasiulatuvalt.

Kui töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel oleme huvide kaalumise tulemusel leidnud, et meie õigustatud huvi kaalub konkreetsel juhul üles teie huvid, põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Teil on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväide, millisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel või kui töötleme isikuandmeid õigusnõuete koostamise, esitamise või meie vastu esitatud nõuete eest kaitsmise eesmärgil.

Kellele avaldame teie informatsiooni?

Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult nendel töötajatel, kellel on selleks oma tööülesandeid arvestades põhjendatud vajadus. Lisaks võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel volitatud töötlejatena (näiteks klientide teenindamisega seotud müügiteenuse osutajad, kullerteenuse osutajad, maksevahenduse teenuse osutajad, reklaamiagentuurid, turukorraldusagentuurid). Põhjendatud vajadusel ja õigusliku aluse olemasolul avaldame teie isikuandmeid ka allpool loetletud kolmandatele osapooltele, kes töötlevad isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena:

 • võlgade sissenõudmisteenuse ning krediidihaldusteenuse osutajad, millisel juhul on avaldamise õiguslik alus meie õigustatud huvi kaitsta meie õigusi;
 • õigusteenuse osutajatele, millisel juhul on avaldamise õiguslik alus meie õigustatud huvi kaitsta meie või mõne teise Alma litter grupi ettevõtte õigusi või tagada oma tegevuse õiguspärasus;
 • kolmandatele äriühingutele, kui see on vajalik äriühingute ühendamise, üleandmise või pankroti korral, millisel juhul on töötlemise õiguslik alus, kas meie õigustatud huvi tagada meie äritegevuse sujuv jätkuvus või vajadus täita õigusaktist tulenev kohustus;
 • kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on kohustuslik kohalduvate õigusaktide kohaselt või vastavalt teie nõusolekule.

Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmete säilitamisel kasutame mõistlikke ning asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et võimalikke isikuandmete töötlemisega seotud turvariske maksimaalselt maandada. 

Teie õigused

Andmesubjekt, kelle andmeid töötleme, omab enda isikuandmete suhtes järgmisi õigusi:

 • teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus teada);
 • tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • nõuda andmete parandamist või lähtudes oma isikuandmete töötlemise eesmärkidest, täiendada mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
 • oma andmed kustutada või peatada oma andmete töötlemistoimingud (õigus kustutada ja õigus „olla unustatud“)
 • nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist (õigus piirata);
 • nõuda andmete ülekandmist (ülekandmise õigus);
 • esitada vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel (vastuväite esitamise õigus);
 • õigus mistahes ajal võtta tagasi oma andmete töötlemiseks antud nõusolek;
 • õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Andmesubjektide ülalnimetatud õigused ei ole absoluutsed ning vastutav töötleja võib nende kasutamist piirata lähtudes andmekaitsealastes õigusaktides sätestatust.

Kolmandate poolte kodulehed, teenused ja tooted meie kodulehtedel

Meie kodulehel võidakse esitada kolmandate poolte reklaami, linke nende kodulehtedele ja teenustele, mida meie ei kontrolli. Vastutav töötleja ei vastuta kolmanda poole kogutava informatsiooni turvalisuse ja privaatsuse eest. Nende kasutamisel peate olema ettevaatlik ja lugema läbi kolmandate poolte kodulehtedele ja teenustele kehtivad privaatsuseeskirjad.

Küpsised, sildid ja sarnased tehnoloogiad

Nendes privaatsuseeskirjades kasutatakse terminit „küpsised“ küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kohta. Näiteks pikslisiltidele („Pixel Tags“), veebimajakatele („Web Beacon“), jälgimispikslitele („clear GIF“) viitamisel.

Küpsise kasutamise kohtKüpsise nimetusKasutusotstarveKasutatavad andmedSäilitusaeg
http://www.homeclub.ee/_gaKasutajate külastuste analüüsimineKodulehe külastamisel saadud andmedSessioon
http://www.homeclub.ee/_gatKasutajate külastuste analüüsimineKodulehe külastamisel saadud andmed2 aastat
http://www.homeclub.ee/_gidKasutajate külastuste analüüsimineKodulehe külastamisel saadud andmedSessioon

Küpsiste kasutamine

Kui külastate meie kodulehti, soovime esitada teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleksid kohandatud just teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised (cookies). Need on väiksed andmefailid, mis salvestatakse teie veebilehitsejas. Need aitavad meil tuvastada teid konkreetse veebisaidi eelmise külastajana, salvestavad teie veebisaidi külastamise ajaloo ja kohandavad sisu vastavalt sellele. Samuti aitavad küpsised tagada kodulehe ladusat toimimist, võimaldavad jälgida veebilehe külastamise kestust, sagedust ning koguda statistilist informatsiooni kodulehe külastajate arvu kohta. Neid andmeid analüüsides võime kodulehte täiustada ning  muuta seda teile mugavamaks. Mõned küpsiste kasutamise näited:

 • küpsised võimaldavad teid tuvastada kui klienti, et tulevikus ei oleks tarvis koguda korduvat informatsiooni;
 • küpsised võimaldavad tuvastada, kui palju unikaalseid kasutajaid on korraga kodulehte külastamas, see aitab tagada kodulehe ladusat ja kiiret toimimist;
 • küpsised võimaldavad analüüsida unikaalse kasutaja veebilehe lehitsemise kohta kogutud andmeid, see võimaldab kohaldada kodulehe toimimist vastavalt teie vajadustele.

Meie kodulehel kasutatavad küpsised võib grupeerida vastavalt nendele liikidele:

 • Rangelt vajalikud küpsised onrangelt vajalikud vastava veebilehe põhifunktsioonide täitmisel. Need küpsised võimaldavad teil lehitseda meie kodulehte ja kasutada soovitud funktsioone, nt annavad juurdepääsu kodulehe turvalistele piirkondadele. Ilma nende küpsisteta ei ole veebilehe teenused võimalikud.
 • Jõudlusküpsised koguvad anonüümset informatsiooni selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab. Esitades informatsiooni külastatud valdkondade, veebilehel veedetud aja ja mistahes tekkinud probleemide kohta, nt veateated, aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad veebilehel käituvad. See informatsioon aitab meil parandada veebilehe toimimist.
 • Funktsionaalküpsised parandavad teie kogemust veebilehel. Näiteks need küpsised võivad salvestada sellise informatsiooni nagu teie kasutajanimi. Neid küpsiseid võidakse kasutada teie soovitud teenuste esitamiseks, nt soovides vaadata üle ostukorvi, kommenteerida blogi või kasutada kolmandate poolte teenuseid, nt sotsiaalmeedia funktsioone. 

Küpsiste abil kogutakse neid andmeid:

 • Veebilehtede administreerimisel või serveririkete diagnoosimisel võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse. IP-aadress on arvutit võrgus identifitseeriv unikaalne kood. Seda võidakse kasutada külastaja tuvastamiseks ja mitmesuguse demograafilise informatsiooni kogumiseks. Seda teeb absoluutne enamus veebiserverite administraatoreid.
 • Küpsiste abil kogume andmeid teenuste kasutamise kohta. Meie veebilehel kasutatavate küpsiste liigid on näidatud eespool.

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Meie veebilehe sisule juurdepääsemiseks kasutatava veebilehitseja võite seadistada nii, et vastu võetakse kõik küpsised, lükatakse tagasi kõik küpsised või saadakse teade küpsise saatmise kohta. Iga veebilehitseja on erinev. Kui te ei tea kuidas küpsiste kontrollimise seadeid muuta, vaadake oma lehitseja kasutusjuhendi menüüst. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste haldamise seadeid. Kui te ei taha, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, kasutage paljudes veebilehitsejates olevat lihtsat protseduuri, mis võimaldab teil küpsiste kasutamisest keelduda. Soovides saada rohkem informatsiooni küpsiste ja nende kasutamise piiramise kohta külastage veebilehekülge: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid ärge unustage, et mõned teenused võivad olla loodud nii, et toimiksid vaid küpsiste abil ja nende väljalülitamise korral ei saa te teatud teenuseid kasutada.

Küpsiste kasutamisega seotud muu informatsioon

Lisaks meie poolt kasutatavatele küpsistele on teatud kolmandatel osapooltel lubatud kasutada meie kodulehel küpsiseid  ja saata neid teie arvutisse.  Sel juhul kehtivad nendele küpsistele kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad.

Võtke meiega ühendust

Kui märkasite käeolevas privaatsuseeskirjade mittevastavusi, turvaauke meie kodulehel või kerkivad muud küsimused, pöörduge meie poole teile mugaval viisil ülaltoodud kontaktandmetel.

Lõppsätted

Käesolev privaatsuseeskirjad vaadatakse üle mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul. Uuendatud privaatsuseeskirjade olulistest muudatustest informeerime meie konkreetsel veebilehel. Kui logite sisse või kasutate meie esitatud sisu või teenuseid peale sellise teate avaldamist, loetakse, et te nõustute uuendustes esitatud uute nõuetega. Privaatsuseeskirjade uusim versioon on alati esitatud kodulehel www.homeclub.ee.

Uuendatud 22-11-2020

+
Küpsiste seaded
Kohustuslikud küpsised
Kohustuslikud küpsised muudavad veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, näiteks lehel navigeerimist ja juurdepääsu veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsiseta korralikult töötada.
Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust näiteks teie eelistatud keele järgi või piirkonna järgi, kus te viibite. Funktsionaalseid küpsiseid praegu ei kasutata.
Statistilised küpsised
Statistilised küpsised aitavad veebisaitide omanikel anonüümselt teavet kogudes ja esitades mõista, kuidas külastajad veebisaitidega suhtlevad. Statistilisi küpsiseid praegu ei kasutata.
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks veebisaitidel. Eesmärk on näidata reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja köitvad ning seeläbi avaldajate ja kolmandate osapoolte reklaamijate jaoks väärtuslikumad. Turundusküpsiseid praegu ei kasutata.