OSTUEESKIRJAD

MÜÜGITINGIMUSED

 1. Müügitingimuste kohaldamine
  1. on RD Direct Estonia OÜ, registrikood 12898354 (Müüja või meie), äriregistrisse kantud aadress Sõpruse pst 145, 13425 Tallinn, tegutsemiskoht Tartu mnt 43, A korpus, 10128 Tallinn, klienditeeninduse telefon +372 666 0200 (EE)/ +372 622 909 (RU), klienditeeninduse e‑posti aadress info@homeclub.ee.
  2. Ostja on tarbija, st füüsiline isik, kes teeb ostu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (Ostja või Teie).
  3. Käesolevad müügilepingu üldtingimused (Müügitingimused) kehtivad Müüja poolt televisioonis, Müüja videomaterjalides või veebilehel www.homeclub.ee (Veebileht) müügiks pakutavate kaupade (Kaup) müügilepingutele (Leping), mis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel sidevahendi abil käesolevate Müügitingimuste kehtivuse ajal. Müügitingimused on Lepingu lahutamatuks osaks.
  4. Müügitingimused kehtivad alates 16.11.2020.
  5. Kui mõni Müügitingimuste või Lepingu säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, asendatakse see säte oma sisult võimalikult lähedase sättega, mis võimalikult vähe muudab poolte õiguste ja kohustuste tasakaalu. Ühelgi juhul ei muuda sätte kehtetus kehtetuks kõiki Müügitingimusi või kogu Lepingut.
  6. Lepinguga kohustume meie andma Ostjale üle Ostja poolt tellitud Kauba ning andma üle Kauba omandiõiguse, Ostja aga kohustub tasuma meile Kauba hinna rahas ja võtma Kauba vastu.
 2. Kauba tellimine ja Lepingu sõlmimine
  1. Televisioonis, videomaterjalides ja Veebilehel pakutavaid Kaupu saab tellida telefoni teel. Kaupu, mis on Veebilehel vastavalt tähistatud, saab tellida ka otse Veebilehelt.
  2. Telefoni teel saate Kaupa tellida:
   1. helistades televisioonis, videomaterjalides või Veebilehel näidatud Müüja klienditeeninduse telefoninumbril või
   2. jättes Veebilehele vastava Kauba juurde oma kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja soovi korral e-posti aadress) ning nõustudes Veebilehel meie privaatsuseeskirjadega (Privaatsuseeskirjad) ja Müügitingimustega (tutvumise ja nõustumise kinnitamiseks märgistage vastavad väljad linnukesega). Seejärel võtab meie klienditeenindaja Teiega telefoni teel Kauba tellimuse vormistamiseks ühendust.
  3. Telefoni teel tellimise korral loetakse Leping sõlmituks ja jõustunuks, kui Ostja kinnitab, et soovib osta Kauba ja on nõus maksma Kauba eest selle hinna, samuti Kauba kättetoimetamise tasud ja muud kulud, mis on Ostjale teatavaks tehtud.
  4. Telefoni teel tellimise korral rakendub tavaline sideteenuse tariif.  
  5. Veebilehelt saate tellida Kaupa, mis on Veebilehel vastavalt tähistatud, täites vastava Kauba juures Veebilehel väljad oma kontaktandmetega (ees- ja perekonnanimi, aadress, postisihtnumber, telefoninumber ja soovi korral e-posti aadress) ning nõustudes Privaatsuseeskirjade ja Müügitingimustega (nõustumiseks märgistage vastavad väljad linnukesega).
  6. Veebilehe kaudu tellimise korral loetakse Leping sõlmituks, kui Ostja on Veebilehel vastava Kauba juures esitanud oma kontaktandmed ja kinnitanud nõustumist Privaatsuseeskirjade ja Müügitingimustega.
  7. Kauba kättetoimetamisel antakse Ostjale koos Kaubaga üle järgmised dokumendid:
   1. Järelmaksuga (punkt 5.2.2) tasumise korral maksegraafik Kauba eest tasumiseks;
   2. Müügitingimused, milles on muuhulgas esitatud teave Lepingust taganemise kohta ning poolte õigused ja kohustused taganemise korral;
   3. Kauba tagastamise dokument;
   4. Privaatsuseeskirjad;
   5. Kauba kasutusjuhend, kui see on asjakohane, ja muud Kauba juurde kuuluvad dokumendid.
  8. Ostja peab esitama enda kohta õiged andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida ning Lepingut täita (sh Kaupa kätte toimetada).
  9. Lepingu sõlmimisega kinnitab Ostja, et:
   1. ta on kas täisealine (vähemalt 18-aastane) või 7- kuni 18-aastane alaealine, kellel on Lepingu sõlmimiseks vanema või muu seadusliku esindaja nõusolek;
   2. ta ei riku Lepingu sõlmimisega ühegi kolmanda isiku õigusi.
  10. Ostja vastutab ebaõigete andmete ja kinnituste esitamise tõttu meile või kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju või muude negatiivsete tagajärgede eest.
 3. Kaup
  1. Teave Kauba põhiomaduste kohta esitatakse Kauba reklaamis televisioonis või videomaterjalides ning Veebilehel.
 4. Kauba hind
  1. Kauba hind on näidatud Kauba reklaamis televisioonis või videomaterjalides ning Veebilehel koos käibemaksuga.
  2. Ostja ei ole kohustatud maksma lisaks Kauba hinnale tasu Kauba kättetoimetamise eest ega muid makse ega tasusid.
 5. Maksetingimused
  1. Telefoni teel tellitud Kaupade eest saab Ostja Kauba hinna tasuda kas:
   1. täies ulatuses Kauba üleandmisel, või
   2. ühe aasta jooksul Kauba üleandmisest 12 võrdse osamakse kaupa (Järelmaks).
  2. Kui Ostja soovib tasuda Kauba eest Järelmaksuga, on meil õigus kontrollida Ostja krediidivõimekust Creditinfo või muus sarnases krediidivõimekuse või maksehäirete andmebaasis. Meil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ja Kauba müügist Ostjale Järelmaksuga, kui andmebaasist nähtuvalt ei ole Ostja krediidivõimekus meie hinnangul piisavalt hea. 
  3. Kauba eest Järelmaksuga tasumise korral ei ole Ostja kohustatud maksma intressi ega muud tasu peale Kauba hinna.
  4. Järelmaksuga tasumise korral tasub Ostja esimese osamakse Kauba üleandmisel vastavalt punktile 5.1. Järgmised osamaksed on Ostjal võimalik tasuda kas ülekandega Kaubaga koos üle antud dokumentides näidatud Müüja arvelduskontole või postiasutuses. Kui Ostja tasub pangaülekandega, maksab Ostja ülekandetasu jm pangaülekande tegemisega seotud kulud.
  5. Kauba eest tasumisega viivitamise korral on meil õigus nõuda Ostjalt viivist 0,02 % tasumata summast päevas.
  6. Kui Ostja viivitab Kauba eest tasumisel mõne osamaksega enam kui 45 päeva, kaotab Ostja õiguse tasuda Kauba eest Järelmaksuga ning kogu tasumata ostuhinna osa muutub täies ulatuses sissenõutavaks, kui Ostjaga ei lepita kokku teisiti.
  7. Meil on õigus kasutada Lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmiseks ja Lepingu alusel esitatavate arvete haldamiseks (sh maksemeeldetuletuste esitamiseks) Intrum Estonia AS-i või mõnda muud krediidihaldus- ja sissenõudmisteenuseid pakkuvat ettevõtet.
  8. Meil on õigus nõuda Ostjalt võla sissenõudmiskulude hüvitamist seaduses ettenähtud suuruses ja tingimustel. 
 6. Kauba kättetoimetamine ja üleandmine
  1. Kaup toimetatakse Ostjale kätte üldjuhul 3 kuni 7 tööpäeva jooksul ning hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest, kui Ostja ja Müüja ei ole teisiti kokku leppinud.
  2. Ostja vastutab selle eest, et talle oleks võimalik Kaup üle anda Ostja poolt näidatud kohas ja kulleriga kokkulepitud ajal ning Ostja kannab sellega seotud Kauba kättetoimetamise hilinemise riski.
  3. Kaup antakse Ostjale üle, kui Ostja on tasunud Kauba hinna täies ulatuses või Järelmaksuga tasumise korral esimese osamakse. Kauba kättesaamist kinnitab Ostja allkirjaga.
  4. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle Ostjale Kauba üleandmisega.
  5. Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale, kui Ostja on Kauba hinna täies ulatuses tasunud.
  6. Kui Ostjast tulenevatel põhjustel ei ole meil võimalik Ostjale Kaupa kätte toimetada ja üle anda 15 päeva jooksul arvates kulleriga punkti 6.2 kohaselt kokku lepitud ajast, loetakse, et Ostja on keeldunud Kauba vastuvõtmisest. Sellisel juhul tagastatakse Kaup meile ning Müüjal on õigus nõuda Ostjalt kõigi kulude hüvitamist, mis on seotud Kauba Ostjale toimetamise, hoidmise ja Müüjale tagastamisega.
  7. Meil on kohustus Kaup Ostjalt tagasi võtta ja hüvitada Ostjale Kauba hind ainult juhul, kui Ostja kasutab punktis 7 ette nähtud taganemisõigust või kui Ostjal on õigus tagastada Kaup punktis 8 ette nähtud Garantii alusel või muul seadusest või Lepingust tuleneval alusel.
 7. Ostja taganemisõigus
  1. Kuna Leping sõlmitakse sidevahendi teel, võib Ostja Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul arvates päevast, mil Kaup anti Ostjale üle.
  2. Lepingust taganemiseks tuleb esitada meile taganemisavaldus. Selleks võib kasutada õigusaktidega kehtestatud taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav siin või esitada muu ühemõtteline taganemisavaldus. Taganemisavaldus tuleb meile saata posti või e-posti teel või esitada suuliselt meie klienditeeninduse telefonil, kasutades punktis 1.1 nimetatud tegevuskoha aadressi või klienditeeninduse e-posti aadressi või telefoninumbrit. Ostja on Lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on selle kohta teate meile ära saatnud või esitanud telefoni teel punktis 7.1 nimetatud tähtaja jooksul.
  3. Lepingust taganemise korral punkti 7 alusel peab Ostja tagastama Kauba meile hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Ostja on Kauba tagastamise kohustuse täitnud, kui ta on nimetatud tähtaja jooksul Kauba tagasisaatmiseks üle andnud postiasutusele või kullerile. Kaup tuleb tagastada koos Kauba tagastamise dokumendiga, mis anti Ostjale üle koos Kaubaga. Ostja kannab ise Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, sh veo-, posti- ja kullerteenuse kulud.
  4. Lepingust taganemise korral punkti 7 alusel tagastame meie Ostjale kõik Ostjalt Lepingu alusel saadud tasud, sh makstud Kauba hinna. Meil on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on meile Kauba tagastanud või esitanud tõendi selle kohta, et ta on Kauba meile tagasi saatnud.
  5. Kaup tuleb meile tagastada rikkumata ja originaalpakendis. Tagastatava Kauba rikkumise või muul viisil kahjustumise korral vastutab Ostja Kauba käsitsemisest või kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on Kaupa käsitsenud või kasutanud muul viisil, kui on vaja Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha kaubaga tutvumiseks poes. Kauba tagastamise korral vaatame me tagastatud Kauba üle. Kui Kauba väärtus on vähenenud seetõttu, et Ostja on Kaupa käsitsenud või kasutanud lubamatul viisil, tagastame Ostjale Kauba hinna, millest on maha arvatud hüvitis Kauba väärtuse vähenemise eest. 
  6. Ostjal ei ole punktis 7 ettenähtud taganemisõigust järgmistel juhtudel:
   1. kui Kaup on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
   1. kui tegemist on kiiresti rikneva või vananeva Kaubaga;
   1. kui Kaup ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ja Ostja on sellise Kauba suletud pakendi avanud;
   1. kui tegemist on suletud ümbrises audio- või videosalvestise või arvutitarkvaraga ja Ostja on selle suletud ümbrise avanud;
   1. muudel seaduses ettenähtud juhtudel.
 8. Müügigarantii
  1. Kui Kaubal ilmnevad puudused 24 kuu jooksul alates Kauba üleandmisest Ostjale (Garantiitähtaeg), parandame tasuta Kauba puudused või asendame puudustega Kauba, või kui Kauba parandamine või asendamine Garantii alusel ei ole mõistlikult võimalik, tagastame Ostjale Kauba eest tasutud hinna (Garantii). Meie kanname Garantii alusel Kauba parandamise või asendamisega seotud kulud, sh veo-, posti-, töö- ja materjalikulud.
  2. Me ei pea Kaupa parandama ega asendama ega selle eest tasutud hinda tagastama, kui me tõendame, et puudused tekkisid Kauba kasutamise või hooldamise nõuete rikkumise tulemusena.
  3. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Ostjal pöörduda meie poole telefoni, e-posti või kirja teel Müügitingimustes või Veebilehel näidatud klienditeeninduse kontaktandmetel.
  4. Kui Ostja soovib Garantii alusel Kauba parandamist või asendamist või selle võimatuse korral Kauba hinna tagastamist, peab ta puudustega Kauba meile tagastama. Selleks tellib meie klienditeenindus Ostjale kulleri hiljemalt 10 päeva jooksul arvates sellest, kui Ostja on meile puudustega Kaubast teatanud. Kuller võtab Ostjaga ühendust ja lepib Ostjaga kokku Ostjale sobiva aja ja koha puudustega Kauba kullerile üleandmiseks. Puudustega Kauba tagastamise kulud kanname meie.
  5. Kui me asendame Garantii alusel puudustega Kauba, siis toimetame asendatud Kauba Ostjale kätte hiljemalt 30 päeva jooksul alates sellest, kui Ostja on puudustega Kauba meile tagastanud.
  6. Kui me tagastame Garantii alusel Kauba eest tasutud hinna, siis maksame selle Ostja kontole ülekandega 14 päeva jooksul alates sellest, kui Ostja on puudustega Kauba meile tagastanud ja teatanud meile oma kontonumbri.
  7. Garantii alusel asendatud või parandatud Kaubale ei anta uut sama kestusega garantiid ja Garantii kehtib 24 kuu jooksul alates Kauba esmasest üleandmisest, kusjuures Garantiitähtaja hulka ei arvata aega, mille jooksul Ostja ei saanud Kaupa puuduse tõttu kasutada.
  8. Kui Ostja soovib Garantii alusel puudustega Kauba parandamise või asendamise asemel vahetada selle muu meie poolt pakutava Kauba vastu, peab ta puudustega Kauba tagastama ning tasuma hinnavahe juhul, kui uue Kauba hind on kõrgem kui puudustega Kauba eest tasutud hind. Kui uue Kauba hind on madalam kui puudustega Kauba eest tasutud hind, hüvitame meie hinnavahe Ostjale. Uue Kauba toimetame Ostjale kätte hiljemalt 30 päeva jooksul alates sellest, kui Ostja on puudustega Kauba meile tagastanud.
  9. Kui meie rikume Lepingut, on Ostjal lisaks Garantiist tulenevate õigustele ka muud seadusest tulenevad õigused.
  10. Kui Ostja tagastab Kauba Garantii alusel, ei kohaldata punktis 7 ette nähtud taganemisõigust ning sellest tulenevaid poolte õigusi ja kohustusi.
 9. Vastutus
  1. Me ei vastuta Kauba mittevastavuse eest Lepingu tingimustele, kui Ostja mittevastavusest Lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma.
  2. Me ei vastuta Kauba sobivuse eest Ostja spetsiifilistele vajadustele, sealhulgas Kauba ühilduvuse eest Ostja muude seadmete või toodetega.
  3. Me ei vastuta Lepingu rikkumise eest vääramatu jõu olukorras. Vääramatu jõu olukorraks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, üleujutus, maavärin või muu looduskatastroof, sõda või sõjataoline olukord, mäss, mobilisatsioon, epideemia, karantiinimeetmed, streik, töösulg, transpordi-piirangud, kauba, teenuste või varuosade tarne hilinemine kolmandate isikute tõttu, ärikatkestus.
  4. Me ei vastuta Ostjale tekkinud kaudse kahju või saamata jäänud tulu eest. Meie vastutus on piiratud Lepingu alusel meile tasutud summaga. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirangud ei kehti, kui põhjustatakse Ostja surm või tervisekahjustus, samuti kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 10. Isikuandmete töötlemine
  1. Ostja isikuandmeid, sealhulgas Ostja poolt Kauba tellimisel esitatud andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud andmeid Ostja krediidivõimekuse kohta, töödeldakse vastavalt Privaatsuseeskirjadele ning kooskõlas õigusaktide nõuetega.
 11. Kohaldatav õigus
  1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 12. Tarbijavaidluste lahendamine
  1. Kui Ostjal on Kauba või Lepingu või Müügitingimuste kohta küsimusi või kui Ostja leiab, et Kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele või et meie oleme Ostja Lepingust tulenevaid õigusi muul viisil rikkunud, palume pöörduda meie poole suuliselt või kirjalikult Müügitingimuste punktis 1.1 ja Veebilehel näidatud kontaktandmetel.
  2. Ostja peab esitama oma pretensioonid hiljemalt 3 kuu jooksul alates päevast, kui ta sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.
  3. Vaatame Ostja pretensiooni läbi ja anname sellele põhjendatud vastuse hiljemalt 10 päeva jooksul.
  4. Kui me ei suuda lahendada vaidlust Ostjaga kokkuleppel, siis on Ostjal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse või Tarbijavaidluste komisjoni.
  5. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja meie vahel Müügitingimuste alusel sõlmitud Lepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  6. Ostja võib saata oma kaebuse ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin.